کنترل دسترسی

کنترل دسترسی هر مکانیسم یا سیستمی است که دسترسی به دارایی‌های فیزیکی یا غیرفیزیکی داخل یک سازمان را از طریق تأیید و یا لغو مجوز مدیریت می‌کند.

HID Global مورد اطمینان میلیون ها نفر در سراسر جهان است و راهکارهای کنترل دسترسی فیزیکی پیشرفته را برای اموال، اماکن، شبکه ها و فضاهای ابری فراهم می آورد.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...