بانکداری و مالی

بانکها و دیگر موسسه ها دائما به دنبال همراه ماندن با سرعت جهان مالی هستند. HID Global طیف گسترده ای از امکانات را برای اقدامات امنیتی و خودپردازها، حفاظت از داده های حساس شخصی و تراکنش های آنلاین مشتریان ارائه می کند.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...