HID EHRP40-K Controller / Reader and Module

درخواستاطـلاعـات

  •  HID EHRP40-K Controller / Reader and Module

بسته کنترلر/ ریدر و ماژول HID EDGE EVO EHRP40-K یک پنل کنترل دسترسی تک درب با ریدر و رابط درب مجزا است که نصب ارزان و کنرتل دسترسی بهینه را امکان پذیر می کند. کنترلر/ ریدر در ورودی و ماژول رابط Hi-O جداگانه در محلی امن نصب می شود.

دیگر ویژگی ها

  • کنترلر، ریدر و ماژول از طریق گذرگاه امن Hi-O متصل هستند و ماژول Hi-O اتصالی به چهار ورودی و دو خروجی ایجاد می کند.
  • EHR40-K می تواند دومین ریدر Hi-O را با استفاده از یک ماژول رابط Hi-O ویگان بپذیرد.