خدمات مشتریان

با خدمات مشتریان تماس بگیرید

پاسخ تمام سوالاتتان را از ما بخواهید

  • جست و جوی شماره قطعه
  • سوالات مربوط به حمل و نقل و انبار
  • درخواست های کلی مربوط به سفارشات

سفارش دهیدسفارش خود را با استفاده از این راهنماها ثبت کنید


وضعیت سفارش

پیگیری وضعیت سفارش


عودت

درخواست عودت محصول HID