مرکز توسعه دهنده

HID Global ویژگی های کاربردی و جذابی را همراه با ابزارهای توسعه نرم افزار به توسعه دهندگان ارائه می کند. توسعه دهندگان حالا چندین انتخاب برای ابزار توسعه نرم افزار برای طراحی، توسعه و تحویل محصولات و راهکارها در اختیار دارند.