درایورها و دانلود ها

برای پیدا کردن درایورها و دانلودهایی که می خواهید، از منوی کشویی زیر استفاده کنید. شما همچنین می توانید بر اساس محصول یا کلمه کلیدی جستجو کنید. درایورهای Lumidigm را می توانید در مرکز توسعه Lumidigm پیدا کنید.

درخواستاطـلاعـات

Drivers

HID OMNIKEY CCID DRIVER v2.0.0.4

hid-omnikey-ccid-driver-2.0.0.4.zip - 10.74 MB

CCID Driver for OMNIKEY AViatoR family readers: 1021, 3021, 3121 USB Card Reader, 5022, 5023, 5122, 5422, 5x25, 5127 CK Mini, 5427 CK , 6121. Architectures: x64, x86 OS's: Windows 10 (32- and 64-bit) Windows 8 / 8.1 (32- and 64-bit) Windows 7 (32- and 64-bit) Windows Vista (32- and 64-bit) Windows Server 2016 (Release 2) Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2


01 Mar 2018
 • Windows 10 32-Bit
 • Windows 10 64-Bit
 • Windows 10 x64
 • Windows 10 x86
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2012
 • Windows Server 2016
 • Windows Vista
 • Windows Vista x64

HID® FARGO® DTCii Windows Driver

dtcii_windows_driver_v5.1.0.2.2_setup.zip - 26.43 MB

DTCii Windows Printer Driver


01 Feb 2018
 • Windows 10 x64
 • Windows 10 x86
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows 8 x64
 • Windows 8 x86
 • Windows 8.1 x32
 • Windows 8.1 x64
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Server 2012

OMNIKEY Synchronous API Software Developer Guide

plt-03635_a.0_-_synchronous-api_software_developer_guide.pdf - 1.63 MB


31 Jan 2018
 • Windows 10 32-Bit
 • Windows 10 64-Bit
 • Windows 10 x64
 • Windows 10 x86
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows 8
 • Windows 8 x64
 • Windows 8 x86
 • Windows 8.1 x32
 • Windows 8.1 x64
 • Windows Server 2016
 • Windows XP

HID ActivID BlueTrust Token - Web OTP Plugin Driver (Version 1.0)

hid_bluetrust_token_x86_1.0.zip - 10.33 MB

This package allows organizations to provide a frictionless (via BlueTooth) and secure one-time password to users using web-based OTP generated by the ActivID BlueTrust Tokens.


30 Jan 2018
 • Windows 10 32-Bit
 • Windows 10 64-Bit
 • Windows 10 x64
 • Windows 10 x86

HID® OMNIKEY® READERS Synchronous-API v3.0.1.11

hid_global_sync-api_3.0.1.11.zip - 13.3 MB

Synchronous-API for HID OMNIKEY Readers, V3.0.1.11 for accessing synchronous cards with 8051 and AVR controller based readers.


26 Jan 2018
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows 8
 • Windows 8 x64
 • Windows 8 x86
 • Windows 8.1 x32
 • Windows 8.1 x64
 • Windows Server 2016

HID® OMNIKEY® 5x2x, xx21 PCSC Driver for Mac OS X

ifdokccid_mac_v.4.3.2-5-edf5f6ed66b4.pkg - 366.03 KB

PCSC driver for OMNIKEY 1021, 3x21, 6121, 5x21 and 5x25 v4.3.2-5 Release date: 2018-01-15

HID® FARGO® DTC550 / LC Driver 3.0.0.4

dtc550_windows_driver_3004.zip - 12.76 MB

DTC550 Windows Driver


27 Dec 2017
 • Win 2000/XP
 • Win 2003 Server
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows Server 2008
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Vista
 • Windows Vista x64

HID® Crescendo® C1150 Mini Driver x64

crescendo_v2.1.0.21_fixs1708011_x64.zip - 3.4 MB

64 bit Minidrivers for Windows Operating Systems


01 Dec 2017
 • Win 2003 Server x64
 • Windows 7 x64
 • Windows 8 x64
 • Windows Server 2008 x64
 • Windows Server 2012
 • Windows Vista x64
 • WinXP x64 Edition
 • Windows 10 x64

HID® Crescendo® C1150 Mini Driver x86

crescendo_v2.1.0.21_fixs1708010_x86.zip - 2.39 MB

32 bit Minidrivers for Windows Operating Systems


01 Dec 2017
 • Win 2003 Server
 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows 10 x86

HID® OMNIKEY® X-CHIP WINDOWS BU & RU DRIVER v.1.2.29.156 (x64 and x86)

hid_global_xchip_driver_1.2.29.156.zip - 1.57 MB

Unattended MSI files for OMNIKEY 1021, 3x21, 4x21, 6121, 512x, 532x v.1.2.29.156 Architectures: x64, x86.


17 Nov 2017
 • Windows 7
 • Windows 7 x64
 • Windows 8.1 x32
 • Windows 8.1 x64
 • Windows 10 32-Bit
 • Windows 10 64-Bit
 • Windows 10 x64
 • Windows 10 x86

Pages