آموزشی و تحصیلی

HID راهکارهایی را مختص فضاهای آموزشی مثل دانشگاه‌ ها عرضه کرده است تا امنیت این محیط‌ها به همراه بهبود امکانات دانشجویان، دانشکده‌ها و کارکنان در استفاده از بج و کارت دانشجویی تأمین شود. به کمک راهکار تک کارتی، می‌توان از یک کارت برای دسترسی به ساختمان‌ها، ورود به سیستم‌های کامپیوتری، خرید و فروش غیر نقدی و سایر خدمات مربوط به فضاهای دانشگاهی استفاده کرد.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...