اداری و تجاری

سازمان ها چه کوچک و چه بزرگ در حال افزایش قدرت کارت های هوشمند، تلفن های هوشمند و دیگر وسایل برای دسترسی ساختمان ها و ... هستند. از ورود به شبکه ها گرفته تا منابع فناوری اطلاعات، برای انواع شناسایی، حضور و غیاب و ... راهکارهای ثبت نام HID به راحتی طیف وسیعی از چالش های تجاری را حل می کنند.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...