خدمات دولتی

HID Global خدمات و راهکارهای ایمنی داده غیرموازی را برای انواع دولت ها و بازارهای شناسایی شهروندی فراهم می کند. راهکارهای ما از امکانات و اموال مهم دولتها محافظت می کند و تکنولوژی HID برنامه های شناسایی را در سراسر دنیا قدرتمند می سازد.کنترل دسترسی هر مکانیزم یا سیستمی است که دسترسی را از طریق احراز یا لغو قوانین اموال فیزیکی و دیجیتال یک سازمان مدیریت می کند.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...