veriCLASS

درخواستاطـلاعـات
مناسب برای استفاده از فضاهای محدود مثل:دستگاه های پرداخت قابل حمل، دارای قابلیت پشتیبانی از چهار رابط کارت هوشمند غیرتماسی خارجی
مناسب برای ببلیط های حمل و نقل ،مراکز تفریحی و ... ارائه دهنده ی یکسان سازی مستقیم همراه با آتن جاسازی شده و سوکت