خدمات تخصصی

خدمات حرفه ای HID از آغاز تا راه اندازی می توانند با طراحی راهکارهای کلی، تجمیع و اجرا همراه شوند و به موفقیت برسند. ما بسته ای کامل از خدمات را پیشنهاد می کنیم:

درخواستاطـلاعـات
…

خدمات مشاوره

به کارگیری بهترین تجربه های صنعتی برای برنامه ریزی، راهنمایی و طراحی راهکارهای HID. متخصصان ما به سازمان ها کمک می کنند تا به این اهداف دست پیدا کنند:

 • کاهش ریسک پروژه
 • ماندن در برنامه زمانی پروژه
 • تقویت یک روش اثبات شده برای کاهش هزینه ها و خطاها و تسریع استقرار
…

خدمات اجرایی

به منظور اطمینان از موفقیت تجمیع، ارتقا و استقرار محصولات HID، خدمات تخصصی HID اجرای خدمات برای سرعت دادن به انباشت سرمایه شرکت ها را عرضه می کند. از سرمایه گذاری تا کاهش خطر تجاری HID با شما است.

…

خدمات اختصاصی

خدمات اختصاصی HID به عملیات در حال اجرا و تغییر مدیریت راهکارهای استقراریافته کمک می کند.

…

خدمات شراکت

خدمات شراکت به مشتریان در انتخاب شریک تجاری ارزش افزا کمک می کند.


 • مالی و
  بانکی

  امکانات امن و حفاظت از تراکنش های آنلاین


 • سازمان ها
  شرکت ها

  سیستم ها و امکانات امن


 • دولت

  امنیت اطلاعات و انطباق با مقررات


 • بهداشت و درمان

  حفاظت محیط برای بیماران و کارمندان