تراکنش‌های ایمن

تراکنش مطمئن به معنی استفاده از راهکارهای تأیید اصالت چند مرحله‌ای است؛ مثل ادغام دسترسی موبایلی، بیومتریک یا رمزهای عبور جهت تضمین محافظت از اطلاعات در هنگام انتقال دیجیتالی.

درخواستاطـلاعـات

من نیاز دارم به ...